Home Other FM-2

FM-2

FM-2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาเพื่องานทําความสะอาดที่ต้องการกาจัดคราบนํํ้ามันที่เหนียวมากและติดแน่น เช่น งานล้างคราบนํ้ามันดิบ, นํ้ามันเตา และคราบสกปรกอื่นๆ ก่อนการเคลือบหรือการทําสี, เครื่องจักรที่มีคราบรอยไหม้ของนํ้ามันติดแน่น

SKU: FM-2 Categories: ,

Description

FM-2 อาศัยหลักการทํางานของสารออกฤทธิ์ที่ประเภทสารลดแรงตึงผิว ที่เป็นส่วนผสมหลักที่สกดมาจากพืชที่เป็นประเภทเดียวกันกับที่ใช้ใน ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกาย สารลดแรงตึงผิวที่สกัดจากพืช ผสมร่วมกับกรดผลไม้ธรรมชาติที่เป็นสารสกัดอินทรีย์จึงมีประสิทธิภาพสูงในการล้างทําความสะอาดคราบนํ้ามันออกจากพื้นผิวโลหะเหล็กได้เป็นอยางดี่

FM-2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เมื่อผสมนํ้าแล้วสามารถยอยสลายได้เองด้วยแบคทีเรียตามธรรมชาติจึงช่วยลดต้นทุนในการบําบัดนํ้าเสีย และป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

NEWS & EVENT